Ισολογισμός 2012

ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΑΦΜ 998473440 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΜΑΕ 62579/05/Β/07/2
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
                                                           
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012   Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011     ΠΑΘΗΤΙΚΟ           Ποσά κλειόμενης   Ποσά προηγούμενης  
                  Aξια κτησεως Αποσβεσ. Αναπ. Αξια   Aξια κτησεως Αποσβεσ. Αναπ. Αξια                     χρήσης 2012   χρήσης 2011  
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                           Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                
    1 Έξοδα ιδρύσεως και 1ης εγκατάστασης     1.248,94 1.248,94 0,00   1.248,94 1.248,94 0,00       Ι. Μετοχικο κεφαλαιο              
    4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης       9.659,88 9.659,85 0,03   9.609,88 9.609,86 0,02         1 Καταβεβλημενο       60.000,00   60.000,00  
                  9.659,88 9.659,85 0,03   9.609,88 9.609,86 0,02                     60.000,00   60.000,00  
    Συνολο παγιου ενεργτικου (Β)           0,03       0,02       IV. Αποθεματικα κεφαλαια              
                                        1 Τακτικο αποθεματικο       21.827,23   18.489,70  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                           21.827,23   18.489,70  
  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                           V. Αποτελεσματα εις νεο              
    3 Κτίρια & τεχνικά έργα       81.346,99 12.736,09 68.610,90   81.346,99 8.680,09 72.666,90         Υπολοιπο κερδών προηγ.χρήσεων     71.631,84   0,00  
    5 Μεταφορικά μέσα         6.500,00 1.218,75 5.281,25   6.500,00 243,75 6.256,25         Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο     63.413,12   71.631,84  
    6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός       16.328,08 15.122,42 1.205,66   12.350,69 11.999,18 351,51                     135.044,96   71.631,84  
                  104.175,07 29.077,26 75.097,81   100.197,68 20.923,02 79.274,66         Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+AV)     216.872,19   150.121,54  
    Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓΙΙ)           75.097,81       79.274,66                            
                                                           
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                         Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                
  ΙΙ. Απαιτησεις                               ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις            
    1 Πελάτες               139.084,32       24.477,61         1 Προμηθευτες       50.290,58   78.844,18  
    11 Χρεωστες διαφοροι             14.337,89       17.624,00         5 Υποχρεωσεις απο φορους – τελη     14.724,66   34.951,62  
                      153.422,21       42.101,61         6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι     2.594,24   1.698,95  
  IV. Διαθεσιμα                                 11 Πιστωτες διαφοροι       698,70   678,00  
    1 Ταμειο               54.237,82       142.552,96         Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)       68.308,18   116.172,75  
    3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας         58,21       0,75                            
                      54.296,03       142.553,71                            
    Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)         207.718,24       184.655,32                            
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                              
    2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα           2.364,29       2.364,29                            
                      2.364,29       2.364,29                            
                                                           
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)         285.180,37       266.294,29           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)   285.180,37   266.294,29  
                                                           
                                                           
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                                                    Ποσά κλειόμενης   Ποσά προηγούμενης  
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως       Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012   Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011                     χρήσης 2012   χρήσης 2011  
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)           252.940,93       279.723,31     Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως     84.757,66   97.517,61  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004+A1) Μειον: Κοστος πωλησεων             118.446,35       118.014,97     ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων   0,00   0,00  
  Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως           134.494,58       161.708,34     ΣΥΝΟΛΟ           84.757,66   97.517,61  
  Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως           2.400,00       2.400,00     ΜΕΙΟΝ : 1.Φόροs εισοδήματοs       18.007,01   22.115,68  
  Συνολο                 136.894,58       164.108,34       ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ       66.750,65   75.401,93  
  ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας       31.153,57       36.544,79                              
  3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης         20.769,06 51.922,63     23.942,95 60.487,74                            
  Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως         84.971,95       103.620,60                            
      Πλεον:                             Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:            
      4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα   8,46 8,46     5,76 5,76       1. Tακτικό αποθεματικό       3.337,53   3.770,09  
      Μειον:                             2. Μερίσματα         0,00   0,00  
      3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα     0,00 8,46     0,01 5,75     8. Υπόλοιπο κερδων ειs νέον       63.413,12   71.631,84  
  Oλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως         84.980,41       103.626,35                     66.750,65   75.401,93  
II. ΠΛEON: Εκτακτα αποτελεσματα                                                
      Mειον:                                                    
      1 Eκτακτα και ανοργανα εξοδα     222,75       522,75                                
      2 Εξοδα προηγουμένων χρήσεων     0,00 222,75 -222,75   5.585,99 6.108,74 -6.108,74     Αθήνα 30 Απριλίου 2013  
                      84.757,66       97.517,61                            
  ΜΕΙΟΝ:                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
  Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων         8.204,23       6.992,11                              
      Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο                                              
        λειτουργικο κοστος         8.204,23 0,00     6.992,11 0,00                            
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων       84.757,66       97.517,61   ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                                  ΑΔΤ ΑΕ 153044 ΑΔΤ ΑΗ 596548   ΑΑΟΕΕ 0011619 Α’ΤΑΞΗΣ  


Επικοινωνήστε μαζί μας!
Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και άμεσα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty